aplikacja Matura google play app store

O egzaminie z języka hiszpańskiego

jezyk-nowozytny-obowiazkowy.png


Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego.

Do egzaminu maturalnego z jednego wybranego języka obcego nowożytnego, tego samego w części pisemnej i ustnej, obowiązkowo przystępują wszyscy absolwenci ubiegający się o uzyskanie świadectwa dojrzałości. Zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnego języka obcego nowożytnego, niezależnie ani od tego, czy danego języka uczył się w szkole, ani od tego, czy dany język był w danej szkole nauczany.

Język obcy nowożytny może być również wybrany jako przedmiot dodatkowy. W danym roku szkolnym absolwent obowiązkowo przystępuje do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego w części pisemnej – może to być język obcy nowożytny. Absolwent może również przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych, wśród których mogą być języki obce.

Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego może wybrać jako język obcy nowożytny zdawany jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym dowolny język obcy nowożytny. Nie musi to być język obcy nowożytny, który był drugim językiem nauczania w szkole lub oddziale, do którego uczęszczał.

Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych obowiązkowo przystępują do części pisemnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie dwujęzycznym jako przedmiotu dodatkowego.

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy język obcy nowożytny, który zdawał również jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:
1) albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
2) albo w części ustnej i w części pisemnej – wyłącznie na poziomie dwujęzycznym.

Jeżeli absolwent wybrał jako przedmiot dodatkowy inny język obcy nowożytny niż ten, który zdawał jako przedmiot obowiązkowy, wówczas przystępuje do egzaminu z tego języka:
1) albo wyłącznie w części pisemnej – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym
2) albo w części ustnej i w części pisemnej, wybierając jedną z dwóch opcji:
a) część ustna – bez określania poziomu i część pisemna – na poziomie rozszerzonym albo
b) część ustna – na poziomie dwujęzycznym i część pisemna – również na poziomie dwujęzycznym.

Wymagania egzaminacyjne – język obcy (poziom podstawowy)
wymagania egzaminacyjne – obniżony oczekiwany średni poziom biegłości językowej (w skali ESOKJ) – B1(B1+ w zakresie rozumienia ze słuchu i rozumienia tekstów pisanych),
czas trwania – 120 min.,
liczba punktów do uzyskania – 60,
wypowiedź pisemna – 80-130 wyrazów.

Wymagania egzaminacyjne – przedmioty dodatkowe (poziom rozszerzony)
• Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej.
• Obowiązek przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym; bez progu zaliczenia.

Polityka Prywatności